Antagningskriterier för långa kurser på Furuboda folkhögskola Yngsjö

För att antas till en lång folkhögskolekurs ska den sökande ha fyllt 18 år det år kursen börjar.

Betyg är inte avgörande för att få en plats på en kurs eller inte. Däremot är skolans bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs av stor betydelse vid antagningen.

En del i folkhögskolepedagogiken är att det är i gruppen man växer och utvecklas varför stor vikt läggs vid klassammansättningen.

Till skillnad från övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan, varför varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning.