SIA ESF

Vi vill se fler funktionsnedsatta ungdomar i arbete

SIA

Stegen In i Arbetslivet riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Målsättningen är att fler ungdomar som idag är arbetssökande och som vill vidare ut i arbetslivet skall komma in på den reguljära arbetsmarknaden och undvika att bli fast i ett utanförskap. Genom aktiva insatser till målgruppen, information, opinion och stöd på arbetsplatser tror vi att SIA kan göra stor skillnad för ungdomar med funktionsnedsättning på den skånska arbetsmarknaden. Stegen In i Arbetslivet är ett projekt i Furuboda Arbetsmarknads regi som finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) med Arbetsförmedlingen och Region Skåne som medfinansiärer.

Vision

Alla kan efter sin egen arbetsförmåga utföra ett arbete med rätt stöd.

Mål

Furuboda Arbetsmarknad vill bryta utanförskapet för funktionsnedsatta ungdomar som är utanför arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Målsättningar är att minst 40 % av de totalt 160 deltagarna kommer vidare i arbete eller studier efter insatsen samt att det ska leda till geografisk och yrkesmässig rörlighet.

Målgrupp

Arbetssökande personer som är 15-30 år, har någon form av funktionsnedsättning och som vill komma ut i arbetslivet.  Även arbetsgivare kan ses som en målgrupp i form av kontaktnät och handledarstöd.

Individuell process

Insatsen kommer att innebära ett individuellt stöd, som även innehåller gruppinsatser, under hela deltagandet. Tidsperspektiv för deltagare: 4-6 månader. Tidsperspektiv för projektet: 2015-07-01 – 2019-01-31

SIA ESF bygger på ett tidigare projekt som pågick 2010-2012 där SIA-modellen utformades, vilken i sin tur bygger på metoden Supported Employment.

Aktivitetsinnehåll:

 • Introduktion
 • Kartläggning
 • Individuell planering och individuella samtal (löpande)
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studiebesök
 • Gruppträffar/frukostmöten
 • Arbetsmarknadsinriktade seminarier
 • Seminarier om välbefinnande
 • Anskaffning av praktik- och/eller arbetsplatser och anpassning av dessa
 • Stöd i arbete/praktik och stöd till handledare
 • Utbyte mellan projektorter (Malmö och Kristianstad)

SIA genomförs med hjälp av projektstöd från ESF (Europeiska socialfonden).

För mer information kontakta:

Pernilla Dovrén

0739-41 46 12
pernilla.dovren@furuboda.se