Stadgar för Föreningen Furuboda

§ 1. Föreningen

Föreningen Furuboda är en ideell och allmännyttig förening.

§ 2. Ändamål

Föreningen skall bedriva sin verksamhet utifrån en kristen helhetssyn på människan och utgå från alla människors lika värde och rättigheter.
Föreningen skall arbeta för att möta människors behov av folkbildning samt personlig, social och kulturell utveckling.
Föreningen skall medverka till att den enskilda människans kompetens och erfarenheter tillvaratas och kommer samhället till godo.
Föreningen bedriver därför folkhögskola och annan utbildningsverksamhet samt forskning och utvecklingsverksamhet med kunskapsspridning inom nämnda områden. Föreningen bedriver även opinionsbildning i funktionshinderpolitiska frågor och vill vara ett föredöme avseende tillgänglighet och demokrati.

§ 3. Säte

Föreningen har sitt säte i Kristianstad kommun.

§ 4 Medlemskap

Enskilda och juridiska personer i form av organisationer, föreningar, stiftelser, församlingar m.fl. som delar Föreningens syften enligt §2 har rätt att bli medlem.
Medlem som genom sitt agerande motverkar Föreningens syfte har förverkat sitt medlemskap. Styrelsen för Föreningen beslutar i frågor angående medlemskap.

 5. Gåvor

Föreningen kan mottaga gåvor, testamenterade medel och donationer. Dessa medel används till att främja utbildning, tillgänglighet, assistans och rehabilitering för personer med funktionshinder. Medel kan även användas till projektverksamhet samt opinionsbildning i dessa frågor.

§ 6. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte hålls senast den 31 maj på Furuboda eller på annan plats som styrelsen beslutar.
Föreningsmöte kan hållas då styrelsen så beslutar.
Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte kungörs genom annons i Föreningens tidning eller på annat sätt senast en månad före mötet.
Vid årsmöte eller föreningsmöte har varje medlem en röst och vid omröstning gäller, utom i frågor enligt §§ 12-13, enkel majoritet.
Juridiska personer som deltar i årsmötet representeras av ett röstberättigat ombud.
Styrelsens ledamöter och ersättare samt Föreningens revisorer som deltar vid årsmötet har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Motion som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet
Styrelsens berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelsens ordförande
Val av styrelseledamöter och ersättare
Val av 3 revisorer varav en skall vara kvalificerad, samt 2 ersättare
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av arvoden för styrelseledamöter
Inkomna motioner
Övriga av styrelsen anmälda ärenden

§ 7. Styrelse

Verksamheten leds av en styrelse som består av ordförande och nio ledamöter.
Ordförande väljs för ett år och ledamöterna för tre år.
Tre ledamöter väljs årligen.
Styrelsen kan adjungera ledamöter till styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst tre av ledamöterna så begär är ordförande skyldig att kalla styrelsen till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordförande har vid lika röstetal utslagsrätt. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Om någon ledamot så begär verkställs omröstning med slutna sedlar.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om:
– långsiktiga mål och inriktningar
– ekonomisk planering
– förvärv pantsättning och försäljning av egendom
Befogenheten gäller med undantag för försäljning av fastigheten Yngsjö 1:168
– tecknande av hyresavtal
– övrigt principiellt viktiga verksamhetsfrågor
– delegering till presidium och tjänstemän avseende ovan nämnda frågor

§ 8. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av dem som styrelsen därtill utser.

§ 9. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 10. Revisorer

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av de av årsmötet valda revisorerna.

§ 11. Årsredovisning och revision

Styrelsen skall senast den 15 mars varje år tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, fullständiga räkenskaper samt styrelseprotokoll från det gångna räkenskapsåret.
Revisorerna skall senast den 1 april varje år efter fullgjord granskning överlämna revisionsberättelse för årsmötets godkännande.

§ 12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.
Vid varje möte skall besluten fattas med minst två tredjedelars majoritet.

§ 13. Upplösning

Upplösning av Föreningen kan, efter förslag från styrelsen, ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Vid varje möte skall besluten fattas med minst två tredjedelars majoritet.
Upplöses Föreningen skall dess tillgångar överföras till annan organisation som bedriver liknande verksamhet som den som beskrivs i stadgan § 2.

Stadgarna antagna:
2006-04-23 och 2006-08-25

Ändrade senast:
2019-05-12


Ladda ner:

Stadgar Föreningen Furuboda (pdf)

 

Skip to content