Långa kurser

på Furuboda folkhögskola i Yngsjö

Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för “långa kurser”. I dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

På Furuboda folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. På väg… igen är en sådan kurs, som är inriktad på personer med förvärvad hjärnskada.

Anpassad undervisning

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator.

Skolhälsovården består av sjuksköterskor och konsultläkare med specialitet i neurorehabilitering som kan erbjudas vid behov. Samtliga insatser måste ansökas om och beviljas från hemkommun eller landsting/region.

Antagningskriterier för långa kurser på Furuboda folkhögskola Yngsjö

För att antas till en lång folkhögskolekurs ska den sökande ha fyllt 18 år det år kursen börjar.

Betyg är inte avgörande för att få en plats på en kurs eller inte. Däremot är skolans bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs av stor betydelse vid antagningen.

En del i folkhögskolepedagogiken är att det är i gruppen man växer och utvecklas varför stor vikt läggs vid klassammansättningen.

Till skillnad från övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan, varför varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning.

Långa kurser i Yngsjö

Läsåret 2019-2020

Allmän kurs Behörighet

Allmän kurs Framtid

Allmän kurs Omvärld

Assistentkursen – nu även på distans!

Baskursen

IT-kursen

Musiklinjen

Musikproduktion (distans)

Musikverkstan

På väg…igen


Läsåret 2018-2019

Utöver ovanstående kurser erbjöds även Seniorkursen under läsåret 2018-2019.