Långa kurser

på Furuboda folkhögskola i Yngsjö

Nu är det dags att söka till våra långa kurser med start hösten 2021!

Läs om våra kurser som erbjuds läsåret 2021-2022 på Furuboda folkhögskola i Yngsjö:

Långa kurser – vad är det?

Läsårskurser som innefattar både höst- och vårtermin kallar vi på folkhögskolan för “långa kurser”. I dessa kurser kan du läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet för fortsatta studier eller prova på något nytt och utveckla ett intresse.

En tillgänglig skola

På Furuboda folkhögskola har cirka hälften av deltagarna en funktionsnedsättning. Kurserna kan vara intressebaserade eller allmänna kurser som är öppna att söka vare sig man har en funktionsnedsättning eller ej. Vissa kurser är speciellt anpassade. På väg igen är en sådan kurs, som är inriktad på personer med förvärvad hjärnskada.

På Furubodas anläggning finns ett internat för dig som önskar att bo på skolan under studietiden. Många av våra rum är tillgänglighetsanpassade med t.ex. rymlig toalett och några har även taklift. Du kan ansöka om korttidsvistelse enligt LSS eller SoL hos din handläggare för ditt uppehälle på internatet. Har du några frågor angående internatet eller korttidsvistelse kan du kontakta enhetschef Nina Andersson på tel. 044-781 46 21 eller e-post nina.andersson@furuboda.se.

Anpassad undervisning

För dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillrättalagd miljö och studieform kan Furuboda erbjuda stöd i undervisningen, personlig assistans (beslut från Försäkringskassan) och speciella resurser i form av behandling. Exempel på detta är träning med sjukgymnast,  logoped, arbetsterapeut samt samtal med kurator. Skolsköterska finns tillgänglig en eftermiddag/vecka.

Antagningskriterier för långa kurser på Furuboda i Yngsjö

För att antas till en lång folkhögskolekurs ska den sökande ha fyllt 18 år det år kursen börjar.

Betyg är inte avgörande för att få en plats på en kurs eller inte. Däremot är skolans bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig en kurs av stor betydelse vid antagningen.

En del i folkhögskolepedagogiken är att det är i gruppen man växer och utvecklas varför stor vikt läggs vid klassammansättningen.

Till skillnad från övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan, varför varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning.

Stipendium via Berit Söderströms stiftelse

Furuboda har ett samarbete med biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM) som ger möjlighet att söka bidrag för deltagare som uppfyller aktuella kriterier: Berit Söderströms stiftelse delar årligen ut bidrag till personer som är bosatta inom Sverige och som har flera oberoende fysiska funktionsvariationer samtidigt (gruppen utvecklingsstörda avses ej)

Stiftelsen delar även ut bidrag till organisationer som arbetar med denna målgrupp. Bidragen måste vara kopplat till utbildning.

Ansökan för 2020 är nu stängd.

Ansökningsblankett: Ansökningsblankett Berit Söderströms stiftelse (pdf)

 

Skip to content