Integritetspolicy

Föreningen Furubodas integritetspolicy

Furuboda hanterar personuppgifter endast för att utföra det uppdrag vi påtagit oss. Vi följer då dataskyddsförordningen (GDPR). Kontakta gdpr@furuboda.se om du har frågor eller synpunkter avseende dina personuppgifter och Furubodas integritetspolicy.

Furuboda samlar in och använder personuppgifter uteslutande för att bearbeta i vårdande syfte, samt för att ge resultatåterkoppling och information om verksamheten och för att hantera de överenskommelser som vi gör med följande målgrupper/samverkansparter:

 • Sökande inför antagning till kurs eller projekt
 • Deltagare vid kurs och projekt
 • Gåvogivare inom insamlingsverksamheten
 • Medlemmar i och stödpersoner till Föreningen Furuboda
 • Övriga gäster och praktikanter inom verksamheten
 • Kandidater vid ansökan om anställning
 • Medarbetare vid anställning

Furuboda samlar för varje del bara in uppgifter som är adekvata, relevanta och inte mer omfattande än vad som krävs för att fullgöra uppdragen.

Furuboda samlar in uppgifter på följande rättsliga grunder:

 • För att fullgöra avtal för anställda
 • För att fullgöra åtagande mot deltagare och gäster
 • Efter samtycke för att fullgöra åtagande mot gåvogivare och medlemmar.

För dig som gåvogivare eller medlem används de personuppgifter vi får om dig i första hand för att vi ska kunna ta emot din gåva och berätta för dig om vilka resultat som uppnåtts. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, och för att hitta nya sätt att kommunicera och interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete.

Lämna ut uppgifter

Furuboda lämnar inte ut dina personuppgifter till extern part i andra fall än där det är nödvändigt för fullföljandet av avtalet, t.ex. för deltagare på folkhögskolan redovisas uppgifter till Folkbildningsrådet, CSN samt i förekommande fall till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

För anställda används molntjänster för att hantera tidredovisning och lön. Uppgifter behöver också lämnas till t ex. fackförbund vid löneöversyner och statistik till SCB och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivare är också skyldig att lämna uppgifter till olika myndigheter, t ex. Skattemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Furuboda har personuppgiftsbiträdesavtal för de system som hanteras utanför Furubodas verksamhet, t.ex. lönesystem, tidredovisning och schemaläggningssystem, bokningssystem, tryckerier, telefonförsäljningsföretag och Direkt media-företag.

Arkivering av uppgifter

Uppgifterna lagras bara under den tid det är nödvändigt och tas därefter bort ur systemet. Vissa uppgifter avidentifieras för att användas i uppföljnings- och statistiksyfte. Uppgifter kan också komma att sparas för att följa andra lagar, t.ex. bokföringslagen.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och skulle någon av uppgifterna vara felaktiga har du rätt att få dem rättade.

Har du gett samtycke till att Furuboda lagrar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade.

För mer info: Arkivlagen SFS 1990:782

Skydd för uppgifter

För att skydda dina personuppgifter tillämpas tvåstegsinloggning på dator och e-post och personuppgifter skickas krypterat. Lönespecifikationer och kontrolluppgifter till uppdragstagare och anställda skickas över Kivra. Dokument med personuppgifter förvaras i låsta skåp.

Cookies

Furuboda använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis furuboda.org. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när besökaren stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Om du tackar nej till cookies på furuboda.org medför det att ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen inte fungerar.

Bilder och personuppgifter i grundlagsskyddad verksamhet

I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Grundlagsskyddade verksamheter som Furuboda som har ett utgivningsbevis behöver till exempel inte samtycke för att ta och lagra bilder i periodisk tidning. Det betyder också att personuppgifter (bilder etc.) kan publiceras på samma sätt som tidigare. Vi kommer ändå alltid fråga den som vi vill publicera personuppgift om och bilder på om ett muntligt samtycke.

Även den som inte har grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet kan undgå kraven enligt de nya dataskyddsreglerna. Exempel på sådan journalistisk verksamhet är bloggar utan utgivningsbevis eller publiceringar i sociala medier. Att sådan verksamhet inte behöver följa kraven beror på ett undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid “behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande”. Detta tillämpas framförallt i Furubodas fall på sociala medier, där vi ändå alltid kommer fråga den som vi vill publicera personuppgifter om och bilder på om ett muntligt samtycke.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på gdpr@furuboda.se.

Har du synpunkter på vår behandling av personuppgifter är vår förhoppning att vi tillsammans kan reda ut det. Om du efter kontakt med oss inte är nöjd kan du vända dig till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se