Studieekonomi

Information runt CSN, studiehjälp, studiestartstöd, aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, aktivitetsstöd, försörjningstöd/ekonomiskt bistånd, omställningsstöd och Mecenatkort.

vindflöjel

Studieekonomi 

Hur du ska finansiera dina studier kan se olika ut för olika personer. Det kan bero på flera olika faktorer som tex tidigare studier, ålder eller om du har en funktionsnedsättning. Du behöver själv ta reda på vad som gäller just dig och hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar. Här presenteras ett antal olika alternativ: 

•    CSN, Centrala Studiestödsnämnden  
•    Studiehjälp  
•    Sjukdom och VAB (vård av barn)  
•    Studiestartsstöd  
•    Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång  
•    Aktivitetsstöd  
•    Försörjningsstöd  
•    Omställningsstöd  
•    Mecenatkort 

CSN  

Du som fyller 20 år det året din utbildning påbörjas kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studier vid folkhögskola berättigar till studiemedel från CSN.  
 
Studiemedel består av studiebidrag (bidraget är inte skattepliktigt) och studielån.  Du kan få studiemedel på 100, 75 eller 50 procent av heltidsstudier. 

CSN är tidsbegränsat, så det är viktigt att du har koll på att ditt CSN kommer räcka hela din studietid. Vi kontrollerar dina studieresultat när du ansöker. Hur många poäng eller kurser du behöver klara är olika beroende på vad du läser. Om du inte har tillräckliga studieresultat, kan du behöva läsa in det antal poäng eller kurser du saknar, innan du kan få CSN.  
 
Så fort du har fått besked om antagning kan du söka studiefinansiering via www.csn.se. Vänta inte med att ansöka om studiemedel till terminsstart, då kan det gå lång tid in på terminen innan du får dina pengar. Du ansvarar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier och att du anmäler alla ändringar. 

Ansökan om studiemedel  

Du kan få studiemedel för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att din ansökan kommit in till CSN. Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. 

För dig som studerar på både gymnasie- samt på grundskolenivå är det viktigt att du fyller i rätt studieomfattning i ansökan. 

 • Studier på gymnasienivå och ett ämne på grund:  
  Omfattning 75% på gymnasienivå och 25% på grundskolenivå 
 • Studier på gymnasienivå och två ämnen på grund: 
  Omfattning 50% på gymnasienivå och 50% på grundskolenivå.  
 • Studier på grund och ett ämne på gymnasienivå: 
  Omfattning 75% på grundskolenivå och 25% på gymnasienivå.   
 • Studier på grundskolenivå och två ämnen på gymnasienivå: 
  Omfattning 50% på grundskolenivå och 50% på gymnasienivå.   

Beroende på studiebakgrund kan de studerande på grundskolenivå få högst 80 veckor och på gymnasienivå för högst 120 veckor. Fr.o.m. det år du fyller 25 år kan du dessutom söka ett tilläggslån.  
  
För bidragsdelen finns 2 olika nivåer. CSN räknar automatiskt ut om du har rätt till det högre bidraget så det är inget du själv behöver söka om. Tänk på att fribeloppet åter är tillbaka sedan 1 juli 2022. 

Skolan anmäler till CSN  

 • Att du har blivit antagen på utbildningen  
 • Att du har påbörjat utbildningen  
 • Ändrade omfattningar av studierna  
 • Om studierna avbryts  
 • Ditt studieresultat efter terminens slut  

Du anmäler till CSN  

 • Ansöker om studiemedel  
 • Att du har påbörjat utbildningen  
 • Ändrar omfattningen av studierna  
 • Får ändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel   
 • Byte av utbildning och skola  
 • Avbryter studierna eller gör ett studieuppehåll
 • VAB, vård av barn, ska anmälas redan första dagen, kontaktuppgift till CSN. Den 8:e dagen ska du skicka in intyg från läkare eller sjuksköterska. När barnet är friskt, skicka in försäkran via länken Försäkran om tillfällig vård av barn

Du anmäler till Försäkringskassan  

 • Vid sjukdom ska du anmäla redan första dagen till skolan via SchoolSoft samt till Försäkringskassan. På den 8:e sjukdagen behöver du även skicka in läkarintyg. 

Läs mer 

Du kan hitta mer information om CSN och studiemedel/hjälp mm på www.csn.se eller tabeller över lån och bidrag mm. 

Studiehjälp  

Det här bidraget gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år. Du får själv ansöka om inackorderingsbidrag och extra tillägg hos CSN. 

Studiestartsstöd  

Studiestartsstödet är en fördelaktig form av studiemedel som har ett extra högt bidrag utan lån. Studiestartsstödet riktar sig till dig som är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver läsa in din grund- eller gymnasieutbildning. Du får 40 extra veckor utöver de vanliga CSN-veckorna, därefter kan du ansöka om vanligt studiemedel från CSN.

Du kan få studiestartsstöd om du är äldre än 25 år, inte har haft studiemedel från CSN de senaste tre åren och har ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen.   

Om du vill ansöka om studiestartstöd ska du kontakta studie- och yrkesvägledare för att upprätta en studieplan. Därefter bokar du in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Vuxvägledningen i din kommun. 

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Deltagare som är 19-29 år och som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Innan du gör en ansökan, behöver du först kontakta kursens studie- och yrkesvägledare för att få en studieplan och ett antagningsbesked. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Aktivitetsstöd

Du kan kontakta Arbetsförmedlingen för att fråga om du kan studera Allmän kurs med aktivitetsstöd. Mer information kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida: Gå en utbildning med aktivitetsstöd.   

Om Arbetsförmedlingen begär ett antagningsbesked så kontakta studie- och yrkesvägledare på e-mail: madeleine.soderlindh@furuboda.se 

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Du kan kontakta Socialtjänsten för att fråga om du kan studera Allmän kurs med försörjningsstöd. Om socialtjänsten begär ett antagningsbesked kontakta studie- och yrkesvägledare på e-mail: madeleine.soderlindh@furuboda.se 

Omställningsstöd

Ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  
Från och med den 1 oktober 2022 går det att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som börjar under perioden 1 januari–30 juni 2023. Ansökan kommer att finnas i “Mina sidor” på CSNs hemsida  www.csn.se. I vissa fall kan även studerande som redan har påbörjat en utbildning ha rätt till omställningsstudiestöd. 

Mecenatkort

Som studerande på folkhögskola kan du få studentrabatter via Mecenat. För att skapa ett konto hos Mecenat behöver du ett studieintyg från skolan.

 

 

Kontaktperson för mer information